Vision and Mission [Tausug]

In Aangutun

In iskul amuin iya-angut amu na in sa taas taas pag iskulan piun sin katan ha pagdawhat sin ilmu iban nukil abayan gaus iban kusug ha pag salusu sin panghati hasupaya mapa aun iban makapag patindug tau talus pangadji mamut manabang pa bangsa, raayat iban kawmna, katilibut halgaan, karayawan iban kasanyangan sin katan in iya-angan angan; kasajahitraan pagmaksurun bukun sadja di sah sambil pa liuh kawman/hulah.

In Susungun

In WMSU nagpalmata ha kawman dugaing dugaing inasil iban kabtangan wajib magmuhut muhut sin pakaradjaan ha kawman iban kabuhianan lamud dii:

  • Suntuan pangadjian iban bautan sin mga bal akkal salta kapangandulan para ha hikarayawan sin kawman iban kabuhianan
  • Hulah pag paawnan panghati ilmu ha hikasanyang iban kasambuhan iban talanghati sin mayran aun gaus baugbug ha karayawan
  • Tampat sin science, information and technology jumatu, hiyablun sin kakaingat sin arts, letter iban philosophy.

Go back

Vision & Mission Translations:

  • Chavacano
  • Tagalog
  • Visayan