Vision and Mission [Tagalog]

Bisyon

Ang Unibersidad na pinili para sa mas mataas na pagkatuto na may matibay na oryentasyon sa pananaliksik na nakalilikha ng mga propesyonal na may pananagutan sa paglinang ng sankatauhan, ekolohikal na pagpapanatili, kapayapaan, at seguridad sa loob at labas ng rehiyon.

Misyon

Ang pampamahalaang Unibersidad ng Kanlurang Mindanao na itinakda sa isang kapaligirang binubuo ng iba’t ibang kalinangan ay titiyaking ipagpatuloy ang mga matitingkad na sosyo-ekonomikong adyenda na kinabibilangan ng:

  • Isang paradimo ng edukasyon na may kaugnayan sa pagtuturo at pagsasanay ng mga mahuhusay at mga yamang taong nakatutugon sa pangangailangan ng lipunan at industriya;
  • Isang tahanan ng intelektwal na pormasyong nakabubuo ng kaalaman para sa pagsasakapangyarihan ng mamamayan, pagbabagong panlipunan at pagpapanatili ng kaularan; at
  • Isang sentrong pagpapaunlad sa agham, teknolohiya, at inobasyon na pinagyaman ng dunong sa sining, panitikan at pilosopiya.

Go back

Vision & Mission Translations:

  • Chavacano
  • Tausug
  • Visayan