Vision and Mission [Visayan]

Panan-Awon

Ang Unibersidad sa pagpili sa mas taas nga pagtu–un uban ug kusug orientasyon sa panuki duki nga makahimo ug mga propesyonal kinsa maka tubag sa katilingban para ug responsible sa paglambo sa tawu, malungtarunun ekolohiyaa, ug kalinaw ug seguridad sa sulud ug gawas sa rehiyon.

Misyon

Ang kasadpan Mindanao Estado Unibersidad nagabarog sa usa ka nagkalain-lain ang kultura palibot, magpa dayun usa ka kusog nga sosyo-ekonomiya agenda nga naglakip:

  • May kalabutan nga panudlu nga paradigm sa edukasyon ug pagbansay sa sarang ug makatubag sa tawhanun nga kahiunguan para sa katilingban ug industriya nga kinahanglanun
  • Us aka balay para sa intelektwal nga pagporma nga nagamugna kaalam para sa paghatag gahum sa mg atawu, sosyal pagbalhin ug malungtarun nga kalambuan ug
  • Usa ka sentro kung asa ang sensya teknolohiya ug pagbag-u naga uswag pagpalambu pina agi sa kaalamsa mga arte ug letra ug pilosopiya.

Go back

Vision & Mission Translations:

  • Chavacano
  • Tagalog
  • Tausug